Produkt Windows 8 System Builder - osobní licence

 

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

WINDOWS 8

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat software Microsoft Windows 8. Tento dokument představuje licenční smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (případně některou z jejich afilací v závislosti na místě vašeho bydliště) a popisuje vaše práva k užívání softwaru Windows 8. Smlouva je pro usnadnění orientace uspořádána do dvou částí. První část obsahuje úvodní podmínky zpracované formou otázek a odpovědí. Na ně navazují části Další podmínky a Omezená záruka, které přinášejí podrobnější informace. Přečtěte si celou smlouvu, včetně podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují důležité informace a společně tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu do okna prohlížeče, jakmile software spustíte. Část Další podmínky obsahuje závaznou rozhodčí doložku a ustanovení vylučující skupinové žaloby. V případě, že žijete ve Spojených státech amerických, ovlivňují tato ustanovení vaše práva při řešení soudního sporu se společností Microsoft, proto doporučujeme, abyste si je pozorně přečetli.

Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami v jejich úplnosti a souhlasíte s přenosem určitých údajů během aktivace softwaru a při práci s jeho internetovými funkcemi. Pokud tyto podmínky nepřijímáte a nebudete je dodržovat, nesmít e software ani jeho funkce používat. Místo toho jej vraťte prodejci nebo na jiném místě, kde jste licenci k softwaru zakoupili, a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží.

Jak mohu software používat? Software ani jeho kopie neprodáváme – pouze k němu poskytujeme licenci. V rámci této licence vám udělujeme právo k instalaci a provozování jedné kopie v jednom počítači (licencovaný počítač) jako operační systém na počítači, který sestavujete pro svoji osobní potřebu, nebo jako další operační systém provozovaný na lokálním virtuálním počítači či v samostatném oddílu, v souladu s omezeními uvedenými v odstavci „Existují operace, které se softwarem nemám povoleno provádět?” Tuto licenci může v daný okamžik použít pouze jeden uživatel při dodržení všech podmínek této smlouvy. Software není licencován k používání jako serverový software nebo pro komerční hostingové služby, nesmíte jej tedy zpřístupnit pro současné používání více uživateli v síti. Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete v části Další podmínky.

Mohu si pořídit záložní kopii? Ano, můžete si pořídit jednu kopii softwaru pro účely zálohy a používat ji tak, jak je popsáno dále.

Mohu software převést na jiný počítač či uživatele? Software můžete převést na jiný počítač, který patří vám. Můžete také převést software (společně s licencí) na počítač vlastněný jiným uživatelem, pokud a) jste prvním licencovaným uživatelem softwaru a b) nový uživatel přijme podmínky této smlouvy. K provedení převodu je třeba převést původní média, certifikát pravosti, kód Product Key a doklad nákupu přímo na daného uživatele. Nesmíte si ponechat žádné kopie softwaru. K převedení softwaru můžete použít záložní kopii, jejíž pořízení vám povolujeme, nebo média, na kterých byl software dodán. Vždy, když převedete software na nový počítač, musíte jej odebrat z předchozího počítače. Software nesmíte převést s cílem sdílet licence mezi počítači. Software Get Genuine Windows, sadu PRO či Media Center Pack můžete převést pouze spolu s licencovaným počítačem.

Jak funguje aktivace po Internetu? Když se při používání softwaru poprvé připojíte k Internetu, software se automaticky spojí s počítačovými systémy společnosti Microsoft nebo její afilace za účelem ověření pravosti a přiřadí licenci k licencovanému počítači. Tento proces se označuje jako aktivace. Vzhledem k tomu, že cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému používání softwaru, nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat.

Shromažďuje software mé osobní údaje? Pokud připojíte svůj počítač k Internetu, některé funkce softwaru se mohou spojit s počítačovými systémy společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb a odesílat či přijímat informace, včetně osobních údajů. Na připojení funkcí nemusíte být vždy samostatně upozorněni. Pokud se rozhodnete jakoukoli z těchto funkcí používat, souhlasíte s odesíláním a přijímáním těchto informací při jejím používání. Velkou část těchto funkcí lze vypnout nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat.

Jak vaše údaje a další informace používáme? Společnost Microsoft používá informace, které shromáždí prostřednictvím funkcí softwaru, k jeho upgradům či opravám a k dalšímu zlepšování svých produktů a služeb. Za určitých okolností tyto informace také sdílíme s dalšími stranami. Zprávy o chybách například sdílíme s příslušnými dodavateli hardwaru a softwaru, aby je mohli využít ke zlepšení kompatibility svých produktů s produkty Microsoft. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto informace používat a zpřístupnit je v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=190175.

Na co se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje na software, média, na kterých jste software obdrželi, a také na veškeré aktualizace, doplňky a služby společnosti Microsoft pro tento software, pokud nejsou dodávány za samostatných podmínek. Vztahuje se také na aplikace v systému Windows, které jsou jeho součástí a nepředstavují přitom funkce softwaru.

Existují operace, které se softwarem nemám povoleno provádět? Ano. Vzhledem k tomu, že software je licencován, nikoli prodáván, společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva (například práva k duševnímu vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Zejména vám tato licence nedává žádná práva k následujícím operacím, které proto nesmíte provádět: samostatné používání nebo virtualizace funkcí softwaru, publikování, kopírování (s výjimkou povolené záložní kopie), pronajímání nebo půjčování softwaru či jeho poskytování na leasing, převádění softwaru (s výjimkou situací povolených v této smlouvě), snaha obejít technická ochranná opatření v softwaru, provádění zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání softwaru, s výjimkou situací, kdy to zákony v místě vašeho pobytu povolují i přes ustanovení této smlouvy. V takovém případě můžete provádět pouze operace povolené vašimi zákony. Tento software nesmíte instalovat jako operační systém na žádný jiný počítač, s výjimkou počítače, který sestavujete pro své osobní použití, nebo jako operační systém provozovaný na lokálním virtuálním počítači, případně v samostatném oddílu. Tento software nesmí být instalován na počítači, na kterém je provozován operační systém Windows bez ověřené platnosti. Využíváte-li tento software jako operační systém pro komerční účely, nesmíte licencovat více než pět kopií tohoto softwaru pro tyto komerční účely (a každá kopie softwaru musí být licencována samostatně). Internetové funkce ani funkci Microsoft Zabezpečení rodiny nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl zasahovat do jejich používání jinými uživateli, ani se při jejich používání snažit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.

dALŠÍ POdMÍNKY

1. Licence a scénáře používání více uživateli

a. Počítač. Termín „počítač” v této smlouvě označuje hardwarový systém (ať už fyzický nebo virtuální) s vnitřním paměťovým zařízením schopný provozovat software. Za počítač se pokládají i jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade. Software je licencován k provozování pouze s jediným procesorem v licencovaném počítači.

b. Více verzí. Software zahrnuje více verzí (například 32bitovou a 64bitovou verzi). Smíte nainstalovat pouze jednu z těchto verzí.

c. Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware nebo software, který využíváte k multiplexování či sdružování připojení, tedy ke snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají k softwaru přístup a používají jej, nesnižuje požadovaný počet licencí. Takový hardware či software můžete používat pouze v případě, že vlastníte licenci pro každou kopii softwaru, kterou používáte.

d. Připojení zařízení. Můžete umožnit až 20 dalším zařízením přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném počítači, za účelem používání souborových služeb, tiskových služeb, internetových informačních služeb, sdílení připojení k Internetu a telefonních služeb v licencovaném počítači. Za účelem synchronizace dat mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném počítači umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však neznamená, že máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto zařízení.

e. Používání ve virtualizovaném prostředí. Používáte-li virtualizační software k vytvoření jednoho nebo více virtuálních počítačů v jediném počítačovém hardwarovém systému, každý z virtuálních počítačů a samotný fyzický počítač je pro účely této smlouvy pokládán za samostatný počítač. Tato licence vám dovoluje nainstalovat pouze jednu kopii softwaru a používat ji v jednom počítači, bez ohledu na to, zda jde o fyzický, nebo virtuální počítač. Pokud chcete software používat ve více virtuálních počítačích, musíte si pořídit samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou z nich. Obsah chráněný technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve virtualizovaném prostředí poskytovat nižší úroveň zabezpečení.

f. Vzdálený přístup. Software obsahuje technologie Vzdálená plocha a Vzdálená pomoc, které umožňují vzdálený přístup k softwaru nebo aplikacím nainstalovaným v licencovaném počítači z jiných zařízení.

  • Vzdálená plocha . Vzdálená plocha a podobné technologie jsou licencovány pro odchozí komunikaci z tohoto počítače. Prostřednictvím Vzdálené plochy máte z tohoto počítače přístup k určitým edicím softwaru Windows, které běží v hostitelském počítači se samostatnou licencí.
  • Vzdálená pomoc (Remote Assistance) . Vzdálenou pomoc a podobné technologie smíte použít ke sdílení aktivní relace bez pořizování dalších licencí k softwaru. Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů.

2. Binding Arbitration and Class Action Waiver

a. Platnost. Tato část 2 je platná pro všechny spory S TOU VÝJIMKOU, ŽE NEZAHRNUJE SPORY TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ NEBO OPRÁVNĚNOSTI PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, AŤ UŽ VAŠICH, SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ . Sporem se rozumí jakýkoli soudní spor, žaloba nebo jiný typ sporu mezi vámi a společností Microsoft týkající se softwaru (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, ať už vychází z obsahu smlouvy, záruky, občanskoprávních deliktů, zákonů, nařízení, předpisů nebo z jakékoli jiné zákonné nebo spravedlivé báze. Termín „spor” bude mít nejširší možný význam, jaký povoluje zákon.

b. Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost Microsoft předat druhé straně oznámení o sporu, tedy písemné prohlášení s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů strany poskytující oznámení, skutečností, které jsou podkladem sporu, a požadovaného způsobu nápravy. Případné oznámení o sporu musíte zaslat na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmo nd, WA 98052-6399, USA. Příslušný formulář je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Společnost Microsoft vám případné oznámení o sporu zašle prostřednictvím společnosti U.S. Mail na vaši adresu, pokud ji má k dispozici, případně na vaši e-mailovou adresu. Případný spor se obě smluvní strany pokusí vyřešit v neformálním jednání během 60 dnů od data, kdy bylo odesláno oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo společnost Microsoft zahájit rozhodčí řízení.

c. Soud pro drobné žaloby. Pokud spor splňuje veškeré požadavky pro řešení u soudu pro drobné žaloby, můžete jej vést také u soudu pro drobné žaloby v oblasti vašeho bydliště nebo u soudu v okrese King County, Washington. U soudu pro drobné žaloby můžete spor vést bez ohledu na to, zda nejprve proběhlo neformální vyjednávání.

d. Závazné rozhodčí řízení. Pokud se vám a společnosti Microsoft nepodaří vyřešit případný spor v neformálním jednání ani u soudu pro drobné žaloby, veškeré další úsilí o vyřešení sporu bude vedeno výhradně závazně stanoveným rozhodcem. Vzdáváte se práva vést jakýkoli soudní spor (nebo se jej účastnit jako strana nebo účastník hromadné žaloby) u soudu před soudcem nebo porotou. Namísto toho budou veškeré spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání podle amerického zákona Federal Arbitration Act. Rozhodnutí rozhodce může vymáhat kterýkoli soud, do jehož jurisdikce strany spadají.

e. Zřeknutí se hromadné žaloby. Veškerá jednání s cílem vyřešit nebo vést jakýkoli spor před jakýmkoli shromážděním budou vedena výhradně na individuální bázi. Ani vy, ani společnost Microsoft nebudete usilovat o projednání sporu formou hromadné žaloby, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádného jiného řízení, ve kterém některá ze stran jedná nebo navrhuje jednání v zastoupení. Žádné rozhodčí ani jiné řízení nebude spojeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech stran všech dotčených řízení.

f. Postup rozhodčího řízení, náklady, poplatky a odměny. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena asociací American Arbitration Association („asociace AAA”) na základě její směrnice Commercial Arbitration Rules (Pravidla rozhodčího řízení v obchodních sporech) a v mnoha případech také podle směrnice Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Doplňující postupy pro spory ve spotřebitelských záležitostech). Další informace získáte na adrese adr.org. U sporu, ve kterém se jedná o částku do 75 000 dolarů, vám společnost Microsoft neprodleně uhradí poplatky za podání podnětu k řízení a uhradí poplatky určené pro asociaci AAA a rozhodce. Vy i společnost Microsoft souhlasíte s podmínkami, jimiž se postupy, poplatky a odměny řídí a které jsou k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245495. Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete asociaci AAA formulář, který je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Souhlasíte s tím, že zahájíte rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště nebo v okrese King County, Washington. Společnost Microsoft souhlasí s tím, že zahájí rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště.

g. Žalobu či podnět ke sporu je třeba podat do jednoho roku. V rozsahu povoleném rozhodným právem je nutné jakoukoli žalobu či podnět ke sporu na základě této smlouvy, na který se vztahuje část 2, podat do jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (část 2.c) nebo u rozhodce (část 2.d). Tato roční lhůta začíná okamžikem, od kterého je možné žalobu nebo podnět ke sporu podat. Pokud nejsou žaloba nebo podnět ke sporu podány do jednoho roku, je jejich možnost trvale vyloučena.

h. Oddělitelnost. Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby v části 2.e shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu ke všem nebo některým částem sporu, část 2 (Rozhodčí řízení) se na tyto části nebude vztahovat. Namísto toho budou takové části odděleny a projednány před soudem, zatímco o zbývajících částech se bude dále jednat v rozhodčím řízením. Pokud bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným kterékoli jiné ustanovení v části 2, bude toto ustanovení odděleno, zatímco u zbývajících ustanovení části 2 bude zachována plná platnost a účinnost.

3. VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA

Veškeré žaloby a spory na základě této smlouvy, včetně žalob týkajících se porušení smlouvy, žalob podle místních zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a předpokládané záruky nebo žaloby týkající se neoprávněného obohacení či občanskoprávních deliktů, se řídí zákony státu nebo země vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje.

4. AKTIVACE

a. Podrobnější informace o aktivaci. Software zobrazí upozornění, zda je jeho nainstalovaná kopie řádně licencována. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a vašem počítači do systémů společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, jazyk a kód Product Key softwaru, IP adresu počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace o aktivaci naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=190175. Pokud je licencovaný počítač připojen k Internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systémům společnosti Microsoft. Software můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. V těchto případech vám mohou být účtovány poplatky za internetové nebo telefonní služby.

b. Opakovaná aktivace. Některé změny počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.

c. Selhání aktivace. Pokud bude během online aktivace zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé, nejsou řádně licencovány nebo obsahují neoprávněné změny, aktivace se nezdaří a software se pokusí o opravu a nahrazení veškerého pozměněného softwaru Microsoft pravým softwarem společnosti Microsoft. Pokud nainstalovaná kopie softwaru není řádně licencována nebo zahrnuje neoprávněné změny, zobrazí software upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru. Jestliže bude zjištěno, že vaše kopie softwaru není řádně licencována, nebudete moci získat určité aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft.

5. Internetové FunkcE; ochrana osobních údajů

Následující funkce softwaru používají internetové protokoly, které do systémů společnosti Microsoft (nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů služeb) odesílají informace o počítači, například IP adresu, typ operačního systému, prohlížeče, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace využívá ke zpřístupnění internetových funkcí v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8, které je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=190175. Některé internetové funkce mohou být zpřístupněny později prostřednictvím služby Microsoft Windows Update – například v případě, že si pořídíte aplikaci, která některou z těchto funkcí využívá.

a. Služba Windows Update. Pokud v softwaru používáte službu Windows Update, budou pro její správné fungování příležitostně zapotřebí aktualizace této služby a stažení souborů. Stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.

b. Technologie WDRM (Správa digitálních práv systému Windows). Někteří vlastníci obsahu používají k ochraně svých autorských práv a dalšího duševního vlastnictví technologii správy digitálních práv systému Windows (WDRM), včetně možnosti deaktivace funkce přehrávání chráněného obsahu v softwaru v případě, že kontrola WDRM skončí neúspěšně. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může s licencemi poskytnout i seznam odvolání.

c. Program Windows Media Player. Při používání přehrávače Windows Media Player tento program vyhledává v systémech společnosti Microsoft kompatibilní online hudební služby ve vaší oblasti a nové verze přehrávače. Program Windows Media Player můžete používat pouze způsoby, které jsou popsány na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605.

d. Program Windows Defender. Jestliže aktivujete program Windows Defender, bude ve vašem počítači vyhledávat řadu typů škodlivého softwaru, včetně virů, červů, robotů, virů typu rootkit, spywaru, adwaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru. Pokud při prvním použití softwaru zvolíte doporučená nastavení zabezpečení, bude malware a další potenciálně nežádoucí software vyhodnocený jako nebezpečný automaticky odebrán. Toto odebrání může způsobit, že jiný software v počítači přestane pracovat nebo dojde k porušení licence k používání tohoto softwaru. Je možné, že bude odebrán či deaktivován software, který není nežádoucí. Používáte-li program Windows Defender společně se službou Windows Update, bude prostřednictvím služby Windows Update pravidelně aktualizován.

e. Odebrání škodlivého softwaru. Používáte-li službu Windows Update, vyhledá software nejméně jednou měsíčně v počítači malware uvedený v seznamu na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=241725 a z počítače jej odebere. Po dokončení kontroly bude společnosti Microsoft odeslána zpráva se specifickými informacemi o zjištěném malwaru a chybách a s dalšími informacemi o vašem počítači. Tyto informace jsou využity ke zlepšování softwaru a dalších produktů společnosti Microsoft. Odesílání zpráv o malwaru lze zablokovat podle pokynů uvedených na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=241725.

f. Filtr SmartScreen. Pokud je aktivován filtr SmartScreen, kontroluje adresy webových stránek a stahované soubory, které se pokoušíte zobrazit, a porovnává je s často aktualizovaným seznamem webových stránek a stahovaných souborů, které byly nahlášeny společnosti Microsoft jako nebezpečné nebo podezřelé. Filtr SmartScreen dále kontroluje stažené programy, které se pokoušíte spustit, a porovnává je se seznamem běžně stahovaných a spouštěných programů. Pomáhá vám tak v rozhodování o důvěryhodnosti programů. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Internet Explorer na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=239590. Aktivací filtru SmartScreen v systému Windows nebo v aplikaci Internet Explorer vyjadřujete svůj souhlas s používáním této funkce a souhlasíte s tím, že budete filtr SmartScreen používat výhradně společně se systémem Windows nebo aplikací Internet Explorer. Nejste oprávněni kopírovat, zobrazovat, distribuovat, shromažďovat ani ukládat žádná data poskytnutá filtrem SmartScreen, ať už ručně nebo prostřednictvím aktivace či autorizace jakéhokoli softwaru nebo služby.

g. Překládání adres (NAT) službou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Při každém spuštění licencovaného počítače se služba Teredo pokusí vyhledat na Internetu veřejnou službu Internet Protocol verze 6 (IPv6). Tato akce proběhne automaticky při připojení licencovaného počítače do veřejné nebo privátní sítě, neprobíhá ale ve spravovaných sítích jako jsou podnikové domény. Používáte-li program, který vyžaduje, aby služba Teredo použila připojení IPv6, nebo nakonfigurujete bránu firewall tak, aby bylo připojení IPv6 vždy povoleno, bude služba Teredo pravidelně kontaktovat službu Microsoft Teredo prostřednictvím Internetu. Jediné informace odesílané do společnosti Microsoft jsou při tom standardní informace o počítači a název požadované služby (například teredo.ipv6.microsoft.com). Informace odesílané službou Teredo z vašeho počítače slouží k určení toho, zda je váš počítač připojen k Internetu a může lokalizovat veřejnou službu IPv6. Jakmile je služba nalezena, jsou odesílány informace nutné k zachování připojení ke službě IPv6.

h. Plug and Play a rozšíření standardu Plug and Play. Může se stát, že počítač nebude mít k dispozici ovladače nutné pro komunikaci s hardwarem, který k němu připojíte. V takovém případě může funkce aktualizací v softwaru získat správný ovladač a nainstalovat jej do počítače. Tuto funkci aktualizací může správce zakázat.

i. Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty k potvrzení identity uživatelů Internetu odesílajících šifrované informace standardu X.509, k digitálnímu podepisování souborů a maker a k ověření integrity a původu obsahu souborů. Software může přes Internet načítat a aktualizovat certifikáty, seznamy odvolaných certifikátů a seznam důvěryhodných certifikačních úřadů.

j. Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních dotazů DNS či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/IP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můžete vypnout v nastavení registru.

k. Akcelerátory. Pokud v aplikaci Internet Explorer kliknete na akcelerátor nebo na něj přesunete ukazatel myši, příslušnému poskytovateli služby (kterým nemusí být společnost Microsoft) mohou být zaslány následující informace: název a úplná webová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky, standardní informace o počítači a případně další obsah, který jste vybrali. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=239590.

l. Aktualizace poskytovatele vyhledávání. Software stáhne aktualizaci dat o poskytovatelích vyhledávání v počítači. Tato aktualizace upgraduje vaše poskytovatele o nejnovější funkce, například nové ikony nebo návrhy na vyhledávání. Jedná se o jednorázovou aktualizaci, avšak software se o aktualizaci pokusí několikrát, pokud se nepodaří aktualizaci úspěšně stáhnout. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=239590.

m. Soubory cookie. Pokud se rozhodnete používat online funkce softwaru, jako je online nápověda a podpora, mohou být nastaveny soubory cookie. Informace o tom, jak soubory cookie blokovat, řídit jejich používání a odstraňovat je, naleznete v části Soubory cookie Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74170.

n. Windows Store. Kromě podmínek této smlouvy týkajících se internetových funkcí můžete web Windows Store používat pouze za podmínek, které jsou uvedeny na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Tyto podmínky obsahují rovněž informace o službě Windows Notification Service. Tuto službu mohou používat aplikace systému Windows nebo další předinstalované aplikace na obrazovce Start. Souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat oznámení v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8 a v podmínkách služby pro web Windows Store.

6. Aplikace systému WINDOWS

Aplikace systému Windows (jako například Pošta, Zasílání zpráv, Kalendář a Lidé) jsou aplikace vyvinuté společností Microsoft, které jsou součástí systému Windows a jsou vám licencovány v rámci této smlouvy. Ke každé z aplikací systému Windows máte přístup z odpovídající dlaždice na obrazovce Start. Některé z aplikací systému Windows poskytují přístupový bod k službám online, jejichž používání se někdy řídí samostatnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Tyto podmínky a zásady můžete vyhledat v nastavení aplikace. Pokud nejsou zobrazeny nebo v nastavení aplikace prezentovány jiné podmínky, souhlasíte s tím, že služby, ke kterým máte přístup z aplikací systému Windows, podléhají Smlouvě o poskytování služby společnosti Microsoft dostupné na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338, u aplikací systému Windows, které přistupují ke službám Xbox, pak na adrese xbox.com/legal/livetou. Průběžně pracujeme na vylepšování služeb a můžeme je kdykoli změnit. Služby nemusí být v některých zemích k dispozici. Kteroukoli z aplikací systému Windows můžete kdykoli odinstalovat, případně opětovně nainstalovat po stažení z webu Windows Store. Některé aplikace systému Windows obsahují reklamu. Personalizovanou reklamu můžete odhlásit na adrese choice.live.com.

7. DOKLAD O LICENCI („Proof of License” nebo „POL”)

Pokud jste software získali na disku nebo na jiném fyzickém médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti společně s pravým kódem Product Key a váš doklad nákupu. Pokud jste software získali a stáhli online, je vaším dokladem o licenci pravý kód Product Key společnosti Microsoft k softwaru, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele pravého softwaru společnosti Microsoft. Doklad nákupu může být ověřen podle záznamů příslušného prodejce.

8. AKTUALIZACE a UpgradY

Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z autorizovaných zdrojů. Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft. Další informace o pravosti systému Windows naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104612. Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com.

9. VERZE S OMEZENÝMI PRÁVY

Některé verze softwaru, například software označený jako Neprodejná verze (Not for Resale) nebo Verze pro vzdělávání (Academic Edition), jsou distribuovány k omezeným účelům. Software označený jako Neprodejná verze („NFR” nebo „Not for Resale”) nesmíte prodávat. Pokud chcete používat software označený jako Verze pro vzdělávání (Academic Edition nebo AE), musíte být oprávněným uživatelem ve vzdělávání (Qualified Educational User). Chcete-li zjistit podrobnosti o softwaru pro vzdělávání nebo ověřit, zda jste oprávněným uživatelem ve vzdělávání, vyhledejte informace na webu microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi.

10. písma, Ikony, obrázky a zvuky

a. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.

b. Ikony, obrázky a zvuky. Je-li software spuštěn, můžete získat přístup k jeho ikonám, obrázkům, zvukům a médiím a používat je pouze z licencovaného počítače. Ukázky obrázků, zvuků a médií poskytnuté se softwarem nesmíte sdílet ani je používat pro žádný jiný účel.

11. .ROZHRANÍ .NET FRAMEWORK

Software obsahuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework, které můžete používat výhradně v souladu s podmínkami popsanými na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406, pokud používáte součásti .NET Framework k provádění interního testování typovými úlohami.

12. VIzUáLní STANDARDy H.264/AVC A MPEG-4 A STANDARDy VIDEa VC-1

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1 A MPEG-4 PART 2 VISUAL K OSOBNÍMU A NEKOMERČNÍMU SPOTŘEBITELSKÉMU POUŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA”) A (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1 A MPEG-4 PART 2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C; VIZ MPEGLA.COM.

13. PROGRAM ADOBE FLASH PLAYER

Software může obsahovat verzi programu Adobe Flash Player. Souhlasíte s tím, že používání programu Adobe Flash Player podléhá licenčním podmínkám společnosti Adobe Systems Incorporated, které jsou k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe a Flash jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.

14. GEOGRAFICKÁ A EXPORTNÍ OMEZENÍ

Pokud je na balení softwaru uveden geografický region, můžete software aktivovat pouze v tomto regionu. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o geografických a exportních omezeních naleznete na adresách go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 a microsoft.com/exporting.

15. PODPORA A POSTUP POSKYTNUTÍ NÁHRADY

Společnost Microsoft poskytuje pro software, který je řádně licencován, omezené služby odborné pomoci, jak je popsáno na adrese support.microsoft.com/common/international.aspx.

Pokud žádáte o náhradu a nezískáte ji v místě, kde jste software pořídili, obraťte se na společnost Microsoft, která vám sdělí informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Podrobnosti můžete získat na adrese microsoft.com/worldwide, nebo v Severní Americe volejte (800) MICROSOFT nebo přejděte na adresu microsoft.com/info/nareturns.htm.

16. ÚPLNÁ SMLOUVA

Tato smlouva (spolu s podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje společnost Microsoft a které používáte) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu této smlouvy, tvoří úplnou smlouvu pro software a případné dodatky, aktualizace a služby (pokud společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Tuto smlouvu naleznete po spuštění softwaru na webu na adrese microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx, případně ji můžete zobrazit podle pokynů pro operaci Aktivace Windows v Centru akcí v softwaru. Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po spuštění softwaru a po zadání adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že u každé služby nebo zahrnuté aplikace, jejíž používání se řídí touto smlouvou a také konkrétními podmínkami, na které tato smlouva odkazuje, se před použitím služby seznámíte s příslušnými podmínkami. Rozumíte tomu, že používáním služby stvrzujete tuto smlouvu a podmínky, na které odkazuje. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Následující odkazy obsahují podmínky závazné pro obě smluvní strany:

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=190175 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Windows 8)

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245495 (Postup rozhodčího řízení)

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605 (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro program Windows Media Player)

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694 (Podmínky používání webu Windows Store)

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 (Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft)

· xbox.com/legal/livetou (Podmínky používání služby XBox Live)

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 (Podmínky pro rozhraní .NET Framework)

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532 (Licenční podmínky pro program Adobe Flash Player)

LIMITED WARRANTY

Poskytuje společnost Microsoft k softwaru OMEZENOU ZÁRUKU? Ano. Společnost Microsoft zaručuje, že řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Tato omezená záruka nepokrývá problémy, které způsobíte sami nebo které vzniknou v souvislosti s tím, že nedodržíte naše pokyny, ani problémy způsobené událostmi, jež společnost Microsoft nemůže, s přiměřeným přihlédnutím ke všem okolnostem, ovlivnit. Omezená záruka začíná okamžikem, kdy první uživatel vaší kopie softwaru danou kopii získá, a trvá jeden rok. Pokrývá rovněž veškeré dodatky, aktualizace a náhradní software, které během tohoto roku obdržíte od společnosti Microsoft, avšak pouze po zbývající část roční lhůty nebo po 30 dní podle toho, které z těchto období je delší. Převedením softwaru se období omezené záruky neprodlužuje. Společnost Microsoft neposkytuje žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. Společnost Microsoft vylučuje veškeré předpokládané záruky, včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Pokud místní zákony vyloučení předpokládaných záruk ze strany společnosti Microsoft nepovolují, platí veškeré předpokládané záruky, garance nebo podmí nky pouze po dobu platnosti omezené záruky a jsou omezeny v maximálním možném rozsahu povoleném místními zákony. Jestliže místní zákony vyžadují bez ohledu na tuto smlouvu delší období omezené záruky, bude platit toto delší období, můžete však využít pouze prostředky nápravy popsané v této smlouvě. V závěru této smlouvy je vysvětleno, jak můžete uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky.

Co když společnost Microsoft svou záruku poruší? Pokud společnost Microsoft poruší svou omezenou záruku, je jediným prostředkem nápravy oprava nebo výměna softwaru. Máme také možnost namísto opravy nebo výměny softwaru vrátit kupní cenu. Před vrácením peněz musíte software odinstalovat a vrátit jej do společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu.

Co když společnost Microsoft poruší některou část této smlouvy? Při požadavku na náhradu škody od společnosti Microsoft můžete získat pouze náhradu přímých škod do výše, jakou jste zaplatili za software. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Vyloučení a omezení škod v této smlouvě platí rovněž v případě, kdy oprava, výměna či peněžní náhrada za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo kdy společnost Microsoft o možnosti vzniku takových škod věděla nebo měla vědět. Některé státy a země neumožňují vyloučení či omezení následných, náhodných a dalších škod, tato omezení a vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. Pokud vám místní zákony dovolují uplatnit u společnosti Microsoft požadavek na náhradu dalších škod i přesto, že to tato smlouva nedovoluje, nemůžete získat náhradu převyšující částku, kterou jste za software zaplatili.

POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

K uplatnění služby v rámci omezené záruky budete potřebovat doklad nákupu.

1. Spojené státy americké a Kanada. Informace o službě omezené záruky nebo o způsobu získání náhrady za software pořízený ve Spojených státech amerických a Kanadě získáte na webu microsoft.com/info/nareturns.htm.

2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje omezenou záruku společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Chcete-li uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky, obraťte se na adresu Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, nebo na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi (viz microsoft.com/worldwide).

3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft na telefonním čísle 13 20 58 nebo na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.

4. Další země. Pokud jste software získali v jiné zemi, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft v dané zemi (viz microsoft.com/worldwide).

 
Naleznete zde plné Windows 8 požadavky na systém: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/system-requirements
 
Prosím, zadejte své jméno a e-mailovou adresu níže, zkontrolujte 'Souhlasím' a klepněte na tlačítko Odeslat přijmout licenční podmínky.  Microsoft používat vaše údaje pouze pro účely ověření licence.  Další informace naleznete naše zásady ochrany osobních údajů v go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681
 
Všechna pole jsou povinná.
Přijímám licenční podmínky
 

Děkuji za přijetí Microsoft EULA